Získajte bonus 20 EUR

Stačí zadať e-mail a my Vám pošleme akčný kód,
ktorý zadáte pri Vašej prvej investícii v minimálnej výške 400 EUR.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností RONDA INVEST a.s., se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ 06370772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22788 pro marketingové účely.

Často kladené otázky

 • Čo je Participácia?
  • Participácia je záväzkovým vzťahom medzi RONDA INVEST a.s. a Investorom (Participantom), ktorý Investorovi (Participantovi) zakladá právo na výplatu časti istiny a časti úrokových výnosov z úverových pohľadávok, do ktorých Investor (Participant) na základe svojho vlastného uváženia investoval.
  • Investor (Participant) formou participácie získava možnosť investície do preverených úverových pohľadávok s vysoko bonitným zaistením a so zaujímavým výnosom.
  • Investor (Participant) nie je oprávnený Participáciu prevádzať na tretie osoby, zriaďovať k nim práva tretích osôb, prenajímať ich, či akokoľvek s nimi disponovať. Participáciu možno odkúpiť len prostredníctvom RONDA INVEST a.s.
  • RONDA INVEST a.s. odporúča v záujme rozloženia úverového rizika nadobúdať Participácie na báze portfóliového princípu.
 • Čo keď chcem investovať v CZK i EUR, sú mi pridelené dva platobné účty?

  Nie, platobný účet v našej sesterskej spoločnosti RONDA FINANCE, a.s. slúži ako multimenový. To znamená, že nech už sa rozhodnete investovať v CZK alebo v EUR, stačí potom, čo Vás vyzveme k úhrade príslušnej sumy, zaslať tieto prostriedky na Váš účet vedený v našej sesterskej spoločnosti RONDA FINANCE. S prvou prichádzajúce platbou na účet v danej mene dôjde automaticky k založeniu podúčte v tejto mene.

 • Čo je to LTV?

  Hodnota LTV udáva pomer medzi poskytnutou výškou úveru oproti hodnote zabezpečenia.
  Čím je hodnota LTV percentuálne nižšia, tým je úver viac zaistený. Pre príklad na dosiahnutie hodnoty LTV 70% pri poskytnutom úvere vo výške 7.000.000 Kč je potrebná hodnota zabezpečenia 10.000.000 Kč.

 • Je možné uhradiť participáciu v inej mene?
  • Áno, v rámci investovania nás môžete požiadať o úhradu participácie v inej mene - teda participáciu v EUR je možné uhradiť v CZK a participáciu v CZK je možné uhradiť v EUR. Smenu vykonáme podľa aktuálneho kurzového lístka sportelné družstva Citfin: smenu z SKK na EUR alebo opačne, kedy Vám smenu devízy vykonáme podľa aktuálneho výmenného kurzového listu v Citfin.
  • https://www.citfin.cz/vse-o-citfin/zakladni-informace-o-citfin-sporiteln...
  • V prípade, keď zakladáte participáciu v EUR prostredníctvom úhrady v SKK sa využije kurz devízy predaj a v prípade, keď zakladáte participáciu v CZK prostredníctvom úhrady v EUR sa využije kurz devízy nákup.

   

 • Kedy obdržím výnos z participácie?
  • Prvý výnos môžete očakávať koncom mesiaca po mesiaci, v ktorom bola aktivovaná vaše investície. Tzn. ak bola vaša investícia aktivovaná napr. v januári, môžete očakávať prvý výnos koncom mesiaca február, pričom sa bude jednať o výnos za príslušný počet dní za mesiac január, kedy bola vaša investícia už aktívny.
 • Prečo je výhodné investovať do participácií?
  • za Investora vykonáva správu, monitoring a vymáhanie úverovej pohľadávky po celú dobu trvania úveru RONDA INVEST a.s.,
  • Participant získava pravidelný nadštandardný výnos.
  • Všetky úverové pohľadávky, do ktorých participanti majú možnosť investovať, sú zabezpečené záložným právom k bonitným nehnuteľnostiam.
  • Investovaná suma je spravidla splácaná priebežne.
  • Všetky úverové pohľadávky sú najprv financované zo zdrojov RONDA INVEST a.s. a partnerov projektu.
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. sú závislé od platobnej morálky dlžníka a RONDA INVEST a.s. tak zdieľa riziko spolu s participantom.
  • RONDA INVEST a.s. si neúčtuje žiadne mesačné paušálne poplatky za správu alebo monitoring pohľadávky.
  • Participant má možnosť posúdiť doterajší vývoj úverovej pohľadávky pred realizáciou investície.
  • Participant má možnosť zvoliť ľubovoľnú výšku investície pri splnení minimálnej investovanej sumy 10 000 Kč do jedného Úveru.
  • Participant má možnosť diverzifikovať riziko investovaním do viacerých úverových pohľadávok.
 • Prečo by som mal uprednostniť Participáciu pred inými produktmi na trhu?
  • V porovnaní s podielovými fondmi či realitnými fondmi je dohodnutie aj správa participácie zadarmo. Všetky úverové pohľadávky, do ktorých Participanti majú možnosť investovať, sú zabezpečené záložným právom k bonitným nehnuteľnostiam. V porovnaní s investíciami do podielových fondov či firemných dlhopisov sú teda investície do participácií menej rizikové a napriek tomu ponúkajú veľmi zaujímavé zhodnotenie.
  • Všetky úverové pohľadávky sú najprv financované zo 100% zo zdrojov RONDA INVEST a.s. a ich partnerov a až potom sú úverové pohľadávky ponúknuté participantom. V tomto je výhoda participácie napríklad v porovnaní s investíciou do firemných dlhopisov.
  • Výnosy RONDA INVEST a.s. sú plne závislé od platobnej morálky dlžníka a RONDA INVEST a.s. tak zdieľa riziko s Participanty. To je ďalšia výhoda Participácie napríklad v porovnaní s investíciou do firemných dlhopisov.

  V porovnaní s podielovými fondmi či realitnými fondmi získava Participant zo svojej investície pravidelný mesačný výnos a tiež sa mu spravidla priebežne spláca investovaná čiastka.

 • Akým spôsobom prebieha úverový proces v RONDA INVEST a.s.?

  Na základe dlhoročných skúseností v oblasti poskytovania úverov dodržujeme pri financovaní striktne nasledujúci proces:

  • na začiatku sú vždy vyžiadané podklady od žiadateľa k jeho podnikateľskému zámeru, bonite a zabezpečeniu, ktoré sú posúdené úsekom obchod a následne úsekom riadenia rizík (predselekcia)
  • ak je obchod posúdený ako realizovateľný, môže si úsek riadenia rizík vyžiadať doplňujúce podklady / informácie a dochádza k spracovaniu oceneniu nehnuteľného zabezpečenia vybraným odhadcom
   • pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti je vždy max. 70%
   • úvery RONDA INVEST a.s. sú zabezpečované najmä rezidenčnými nehnuteľnosťami v Prahe, okolí Prahy alebo krajských mestách, ktoré sú dostatočne likvidné
  • následne dochádza k spracovaniu úverového návrhu, ktorý má obchodnú časť, časť týkajúca sa riadenia rizík a právnú časť (posúdenie právnych rizík skúsenými právnikmi so znalosťou úverovej problematiky)
  • úverový návrh je prerokovaný na úverovú komisiu
  • v prípade schválenia úverového návrhu úverovou komisiou dochádza k príprave úverovej dokumentácie
  • následne je s Úverovaným dohodnutý termín podpisu úverovej dokumentácie a dochádza k jej podpisu oboma stranami
  • po splnení stanovených odkladacích podmienok čerpania Úveru dochádza k čerpaniu Úveru; jednou z podmienok čerpania je vždy podpis notárskeho zápisu so zvolením k vykonateľnosti zo strany úverovaného
  • aktívny úver je pravidelne monitorovaný úsekom riadenia rizík z hľadiska zaistenia, bonity klienta a plnenie dohodnutých zmluvných podmienok
   • v prípade omeškania klienta so splácaním uplatňuje RONDA INVEST a.s. štandardný upomienkový a donucovací proces
  • v okamihu splatenia Úveru je klientovi vystavené potvrdenie o zániku záložného práva k nehnuteľnosti
 • Čo keď úverový klient nebude splácať?
  • V prípade omeškania úverového klienta so splácaním uplatňuje RONDA INVEST a.s. štandardný upomienkový a donucovací proces; RONDA INVEST a.s. sa vždy snaží ísť cestou, ktorá vedie k čo najrýchlejšiemu vráteniu poskytnutých prostriedkov v čo najvyššom objeme.
  • Každý Úver ponúkaný k participácii je zaistený ručiteľským vyhlásením fyzickej osoby (vlastník dlžníka) alebo je táto fyzická osoba spoludlžníkom dlhu poskytnutého Úveru.
  • Ak klient / ručiteľ adekvátne nereaguje na upomienky, je RONDA INVEST a.s. oprávnená pristúpiť k realizácii zábezpeky nehnuteľnosti.
  • Každý Úver ponúkaný k participácii je tiež zaistený notárskym zápisom so zvolením k vykonateľnosti, čo spoločnosti RONDA INVEST a.s. umožňuje urýchliť prípadný vymáhací proces.
  • Úverová zmluva a záložná zmluva obsahujú rozhodcovskú doložku, čo znamená, že v prípade sporu medzi RONDA INVEST a.s. a dlžníkom (záložcom) bude taký spor rozhodovaný rozhodcom resp. rozhodcovia v rozhodcovskom konaní (rýchlejší ako štandardný súd).
  • V prípade neplnenia zmluvných podmienok klientom si RONDA INVEST a.s. môže uplatniť voči klientovi aj rôzne zmluvné opatrenia (upomienky, zmluvné pokuty, strata výhod splátok, ...).

  V prípade správy pohľadávky v režime vymáhania neplatia participanti žiadne ďalšie poplatky, RONDA INVEST si však môže účelne vynaložené náklady započítať proti vymoženej sume.

 • S akými rizikami je Participácia spojená?
  • Výnosnosť Participácie môže ovplyvniť mnoho rôznych faktorov - okrem finančnej situácie spoločnosti RONDA INVEST a.s. a finančnej situáce úverovaného môže výnosnosť Participácie ovplyvniť rad súvisiacich faktorov zahŕňajúce ekonomické výhľady, finančné a politické skutočnosti a ďalej faktory ovplyvňujúce všeobecne trh úverov.
  • Participácia je určená len pre subjekty, pre ktoré prípadná strata časti alebo celej ich účasti na participácii nebude znamenať významné zhoršenie ich ekonomickej situácie.
  • Participácia je rizikovým produktom, ktorého výnos sa odvíja od výnosu z príslušného Úveru poskytnutého spoločnosti RONDA INVEST a.s., na ktorom Participant participuje.
  • Na návratnosť účasti na participácii a výnos z Participácie má vplyv plnenie úverovaného voči Správcovi.
  • Výška výnosu z Participácie môže byť ovplyvnená výškou účtovaných poplatkov.
  • Riziko Participácie ako prostriedku, ktorý nezakladá priame nároky voči Úvěrovanému zo zmluvy o Úveru.
  • Riziko zmeny podmienok Zmluvy o úvere.
  • Riziko vymáhania prípadných dlžných čiastkov.
  • Úverové riziko spoločnosti RONDA INVEST a.s.
 • Čo sa stane s Participáciou v prípade predčasného splatenia Úveru?
  • V prípade predčasného splatenia úveru zo strany úverovaného sú Participácie vysporiadané, tzn. Participant obdrží späť sumu, ktorú investoval, Výnos do okamihu predčasného splatenia Úveru a v prípade predčasného splatenia Úveru mimo čas, kedy je úverovaný oprávnený Úver predčasne splatiť, tiež Mimoriadny výnos.
 • Aká je minimálna výška investície do Participácie?
  • Minimálna investovaná suma u úverov v CZK mene je 10.000 Sk, ale ponúkame aj akčné úvery, kde je možné investovať už od 1.000 Sk.
  • Minimálna investovaná suma u úverov v EUR mene je 500 eur, ale ponúkame aj akčné úvery, kde je možné investovať už od 50 EUR.
 • Aká je predpokladaná doba trvania Participácie?
  • Predpokladaná doba trvania Participácie sa vždy odvíja od splatnosti alebo predpokladanej splatnosti úverovej pohľadávky, do ktorej Participant investuje. Predpokladaná doba trvania Participácie obvykle nepresiahne 60 mesiacov.
 • Aké zhodnotenie prostriedkov mi investícia do Participácie prinesie?
  • Zhodnotenie závisí od úverovej pohľadávky, do ktorej sa rozhodnete investovať, výnos však spravidla začína na 6 % p.a. Dosiahnuť môžete až 8 % p.a.
 • Čím sa zaoberá spoločnosť RONDA FINANCE a.s.?
  • Spoločnosť RONDA FINANCE a.s. je naša sesterská spoločnosť, ktorá je poskytovateľom platobných služieb. Tzn., že v prípade, že sa rozhodnete investovať do participácie, Vám u tejto spoločnosti zriadime platobný účet. Ten bude slúžiť na založenie participácií a tiež pre výplatu Vašich podielov na úrokovom výnose a istine úverovej pohľadávky. Účet môžete ovládať prostredníctvom internetového bankovníctva aj po telefóne.
 • Aké dokumenty budem musieť so spoločnosťou RONDA INVEST a.s. uzavrieť, ak sa rozhodnem investovať do participácie?
  • Pred dohodnutím prvej Participácie musí Participant uzavrieť so spoločnosťou RONDA INVEST a.s. Rámcovú zmluvu o participácii, ktorá stanovuje všeobecné podmienky, za ktorých môže Participant nadobúdať Participácie na Úveroch.
  • Následne Participant uzatvára Dohodu o participácii, na základe ktorej si dohaduje participáciu ku konkrétnemu Úveru.
  • Súčasťou uzatvorenej zmluvy sú tiež Všeobecné obchodné podmienky a Sadzobník participácie
 • Akým spôsobom sa dozviem, ako sa vyvíja úverová pohľadávka, na ktorej som sa rozhodol participovať?
  • RONDA INVEST a.s. zasiela každému participantov najmenej raz za 3 mesiace report o stave jeho portfólia participáciu, a to e-mailom alebo prostredníctvom investičného portálu, kde ho nájdete v záložke "Prehľady". Prípadne nám môžete oznámiť, že si prajete report o stave portfólia participácie zasielať poštou
 • Aké poplatky sú spojené s nákupom a držaním Participácie?
  • RONDA INVEST a.s. si za správu, monitoring a prípadné vymáhanie úverovej pohľadávky ponecháva časť výnosov, Investor za dohodu a správu Participací neplatia žiadne ďalšie poplatky, kompletný Sadzobník participácie, nájdete tu.
 • Ako je to s daněním participácie?

  Daňová povinnosť zostáva na strane investora. Investovanie do participáciou spadá do §10. Ak sú Vaše celkové ostatné príjmy podľa §10 zákona o dani z príjmu (vrátane všetkých príjmov z participáciou RONDA INVEST) za zdaňovacie obdobie vyššia ako 6 000 Sk, máte povinnosť podať daňové priznanie.

  Viac informácií nájde v dokumente s vyjadrením Generálneho finančného riaditeľstva (GFR):

  https://www.rondainvest.cz/sites/default/files/dokumenty/informace_ke_zd...

  Odporúčame si tieto informácie overiť napríklad u daňového poradcu, keďže RONDA INVEST neposkytuje daňové poradenstvo, a preto berte tieto informácie ako nezáväzné.

 • Prečo po mne vyžadujete pri registrácii 2 doklady totožnosti a výpis z účtu?

  Túto povinnosť nám ukladá zákon č. 253/2008 Zb. (AML zákon) a jedná sa o štandardný proces v prípadoch, kedy nie je možné identifikovať klienta osobne.
  Pri registrácii online vyžadujeme hlavný doklad s fotografiou (občiansky preukaz, príp. Povolenie na pobyt) a druhý podporný úradný doklad (vodičský preukaz / pas / rodný list a výnimočne kartičku zdravotnej poisťovne).

  Výpis z účtu môže byť nahradený napr. Potvrdením o vlastníctve účtu. Tu musí byť viditeľná hlavička s menom vlastníka účtu a číslo účtu. Ostatné informácie (stav a pohyby na účte) pre nás nie sú významné.

  Výňatok zo zákona č.253 / 2008 Zb. § 11 ods. (7) Povinná osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) a b) bodoch 1 až 11, ktorá uzavrie s klientom písomnú zmluvu o poskytnutí finančnej služby, môže bez fyzickej prítomnosti klienta, ktorý je fyzickou osobou, alebo fyzické osoby konajúce za klienta, ak je klient právnickou osobou, vykonať identifikáciu klienta, ak
  a) klient zašle povinnej osobe kópie vyrobené spôsobom uvedeným v § 10 ods. 4
  1. príslušných častí preukazu totožnosti a najmenej jedného ďalšieho podporného dokladu, z ktorých možno zistiť identifikačné údaje príslušnej fyzickej osoby, druh a číslo preukazu totožnosti, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, a čas jeho platnosti,
  2. dokladu potvrdzujúceho existenciu účtu vedeného na meno klienta v úverovej inštitúcii alebo u zahraničnej úverovej inštitúcie pôsobiace na území štátu Európskeho hospodárskeho priestoru,
  b) prvá platba z tejto zmluvy sa uskutoční prostredníctvom účtu podľa písmena a) bodu 2 a
  c) povinná osoba nemá pochybnosť o skutočnej totožnosti klienta.

 • Sú investície a vklady na platobnom účte poistené?

  Finančné prostriedky na platobnom účte RONDA FINANCE sú podľa § 41f zákona č. 21/1992 Zb. O bankách, poistené v Garančným systému finančného trhu zo 100% až do výšky 100.000 eur.

  Celé znenie zákona nájdete tu: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/banky-a-druzstevni-zalozny/pravni-predpisy/

  Samotná investícia do participáciou nie je zo zákona poistená, ale všetky úvery ponúkané na investovanie sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnostiam, výška úveru spravidla nepresahuje LTV 70% (pomer medzi výškou úveru a hodnotou zabezpečenia).

  Viac informácií nájdete vo FAQ: Čo keď úverový klient nebude splácať?